info@naturalzen.si

Pogoji in določila

Pogoji in določila

Z nakupom v tej trgovini se strinjate s pogoji našega podjetja, ki so v skladu z veljavnimi predpisi Slovaške republike. Upravljavec te e-trgovine je

Epadia Store s.r.o.

Lermontovova 911/3

811 05 Bratislava, Slovakia

DDV: 54 799 457

ŠTEVILKA DDV: SK2121791518

Na našem spletnem mestu lahko blago kupujejo le fizične osebe, če upoštevajo spodaj navedena pravila. Pravne osebe lahko sklenejo veleprodajno naročilo samo na podlagi predhodnega dogovora.

Naročilo

1. Potrošnik naroči prodajalčeve izdelke in storitve prek trgovalnega sistema na spletni strani www.nakupujzdravo.sk, ki ga upravlja zgoraj navedeno podjetje, v pisni obliki: po elektronski pošti (vključno z naročilom prek e-trgovine), po pošti. Tako oddano naročilo se šteje za zavezujoče in se razume kot pogodba na daljavo v skladu z ustrezno zakonodajo, kakor je občasno spremenjena.

2. Pri vsakem naročilu mora potrošnik navesti svoje ime in priimek, poštni naslov in naslov za pošiljanje računov, telefonsko številko in e-pošto. (naročilo, oddano prek e-trgovine, samodejno izpolnjuje te pogoje). Ti podatki se bodo uporabljali samo v okviru poslovnega odnosa med prodajalcem in potrošnikom in ne bodo razkriti tretji osebi (razen osebi, ki organizira prevoz blaga) v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prodajalec teh podatkov ne bo uporabil za trženjsko promocijo. 

3. Po prejemu naročila bo naročilo registrirano v prodajalčevem sistemu in takrat bo vzpostavljeno poslovno razmerje med prodajalcem in potrošnikom. Prodajalec bo najkasneje v 24 urah (v delovnih dneh) stopil v stik s potrošnikom, preveril naročilo, način pošiljanja in ga obvestil o možnem času dostave ali datumu prevzema, končni ceni in načinu plačila. Od tega datuma je naročilo za potrošnika zavezujoče.

4. Potrošnik ima pravico do brezplačnega preklica naročila, in sicer samo na dan prvega stika prodajalca s potrošnikom, tj. na dan, ko je naročilo preverjeno pri potrošniku. Naročilo lahko prekličete izključno pisno (po e-pošti). Potrditev odpovedi prodajalec potrošniku sporoči izključno v pisni obliki. Pisni obrazec je potreben zaradi dokumentarnega dokazila o preklicu za prodajalca in prekinitve obdelave naročila.

I. Čas dostave

1. Dobavni roki so za različne vrste izdelkov različni. Datum dostave ali prevzema blaga bo potrošniku vedno sporočen ob preverjanju naročila.

2. Na splošno je datum dostave ali prevzema od 2 do 30 dni od datuma preverjanja naročila.

3. V izjemnih primerih, ko določenih vrst blaga ni na zalogi in jih proizvajalci in uvozniki ne morejo dobiti, je lahko dobavni rok daljši. V tem primeru bo kupec obveščen in bo lahko preklical naročilo.

II. Cena, plačilni pogoji in stroški dostave

1. Cena izdelka je določena v prodajalčevem ceniku. Prodajalec se zavezuje, da bo tudi pri preverjanju naročila upošteval navedeno ceno izdelkov.

2. Potrošnik opravi plačilo z gotovino ob dostavi, nakazilom/depozitom na prodajalčev račun ali s kreditno kartico.

3. Ob predaji izdelka potrošnik plača ceno izdelka, ki vključuje vse druge stroške, povezane z dostavo do potrošnika.

4. Prevoz zagotavlja izključno kurirska družba GLS, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Če potrošnik izdelka ne prejme in ga želi ponovno poslati, je dolžan na prodajalčev račun plačati znesek 4 €/110 Kč. V tem primeru potrošnikova pravica do odstopa od pogodbe poteče

5. O znesku stroškov dostave bo potrošnik vedno obveščen ob preverjanju naročila ali pa mu bo prodajalec priporočil cenejšo možnost dostave.

III. Zbiranje blaga

1. Potrošnik se zavezuje, da bo blago prevzel ob dogovorjenem času na naslovu, navedenem v naročilu.

2. Potrošnik mora ob prevzemu izdelka preveriti fizično celovitost in popolnost pošiljke. Če je pošiljka vidno poškodovana in uničena, se mora potrošnik nemudoma obrniti na prodajalca, ne da bi prevzel pošiljko, in pri špediterju sestaviti zapisnik o poškodbi pošiljke. Morebitni kasnejši zahtevki za količino in fizično škodo na izdelku ne bodo sprejeti.

3. Potrošnik pridobi lastništvo nad izdelki šele po plačilu celotne cene in drugih denarnih zneskov, dogovorjenih v pogodbi o nakupu na daljavo, na prodajalčev račun. Do prenosa lastništva s prodajalca na potrošnika, ki ima izdelek v posesti, ima potrošnik vse obveznosti skrbnika in mora izdelke in storitve na lastne stroške varno hraniti ter jih označiti tako, da jih je vedno mogoče prepoznati kot prodajalčev izdelek.

4. Prodajalec ima pravico zahtevati izpolnitev obveznosti, zlasti plačilo cene za izdelke in storitve, ne glede na to, da lastništvo izdelkov in storitev še ni prešlo na potrošnika.

5. Tveganje za škodo na izdelkih preide na potrošnika v trenutku, ko jih prevzame potrošnik ali njegov pooblaščenec.

IV. Odstop od pogodbe

1. Potrošnik ima pravico do brezplačnega preklica naročila, in sicer samo prvi dan stika prodajalca s potrošnikom, tj. na dan, ko je naročilo preverjeno pri potrošniku. Naročilo lahko prekličete izključno pisno (po telefaksu, e-pošti). Obrazec za umik lahko prenesete tukaj: withdrawal.pdf

2. Potrošnik ima pravico odstopiti od pogodbe v 14 delovnih dneh od datuma prejema blaga brez navedbe razloga. Odstop mora biti v pisni obliki, vsebovati mora vse podatke za identifikacijo izdelka, potrošnika in prodajalca ter ga je treba v zgoraj navedenem roku skupaj z izdelkom poslati na prodajalčev naslov za dopisovanje.

Epadia Store s.r.o.

Lermontovova 911/3

811 05 Bratislava, Slovakia

na stroške in odgovornost potrošnika. Stroške vračila izdelka nosi potrošnik. 

Izdelek ne sme biti poškodovan, uporabljen, biti mora v originalni embalaži, skupaj z izdelkom pa mora potrošnik izročiti vse dokumente, povezane z zadevnim izdelkom (navodila za uporabo, garancijski list, dokazilo o nakupu itd.), ki jih je prejel ob nakupu izdelka. Potrošnik se strinja in potrjuje, da se v tem primeru pisna oblika razume kot dokument o odstopu od pogodbe, ki ga podpiše potrošnik.

Izdelek se ob dostavi ne vrne. Tako poslan izdelek se ne sprejme in se vrne.

3. Če potrošnik izpolni zgoraj navedene obveznosti, prodajalec vzame blago nazaj in v 15 dneh od dneva odstopa od pogodbe potrošniku vrne ceno, plačano za izdelek ali storitev, ali predplačilo, ki ga je potrošnik plačal za izdelek ali storitev, na vnaprej dogovorjen način.

4. Kupec ne sme odstopiti od pogodbe o nakupu na daljavo zlasti v naslednjih primerih:

(a) v primeru pogodbe, ki vključuje opravljanje storitve, če se je opravljanje storitve začelo s soglasjem potrošnika pred iztekom odstopnega roka

(b) v primeru pogodbe, katere predmet je prodaja izdelka ali storitve, katere cena je odvisna od gibanja cen na finančnem trgu, na katerega prodajalec nima vpliva

(c) v primeru pogodbe o prodaji izdelka, izdelanega po posebnih zahtevah potrošnika, ali izdelka, namenjenega posebej za enega samega potrošnika, ali izdelka, ki ga zaradi njegovih značilnosti ni mogoče vrniti

5. V primeru sprejetja potrošnikove zahteve za odstop od prodajne pogodbe po preteku 14 delovnih dni ima prodajalec pravico zahtevati povračilo nastalih stroškov in pogodbeno kazen v višini 50 % zaračunanega (izdanega) denarnega zneska.

6. Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila (odstopa od pogodbe) ali njegovega dela, če:

(a) izdelek se ne proizvaja več ali se je prenehal proizvajati.

(b) cena dobavitelja izdelka se je spremenila

(c) cena izdelka je bila napačna.

V. Garancija in servis

1. Posebni garancijski in servisni pogoji so določeni v ustreznih garancijskih listih izbranih izdelkov, ki jih potrošnik prejme ob nakupu izdelka.

2. Na splošno je garancijski rok za izvajanje potrošniških pogodb, razen če je v garancijskih listih navedeno drugače, določen na najmanj 24 mesecev ali, če je zgoraj navedeno, na datum izteka veljavnosti izdelka. Potrošnik je oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svoje trgovske ali poslovne dejavnosti. Zahtevek se lahko uveljavlja samo za izdelek, ki je bil kupljen in plačan pri prodajalcu. Pri uveljavljanju reklamacije mora potrošnik prodajalcu dostaviti (če narava izdelka to dopušča – vgrajen izdelek) reklamirani izdelek čist, mehansko nepoškodovan, v originalni embalaži, vključno z navodili, garancijskim listom, računom ali drugim dokazilom o plačilu za izdelek. Pri uveljavljanju reklamacije mora potrošnik upoštevati navodila iz garancijske kartice.

3. Pravica do garancije preneha veljati, če je napaka nastala zaradi mehanskih poškodb izdelka, delovanja izdelka v neprimernih pogojih, nestrokovne namestitve, če potrošnik ali oseba, ki je za potrošnika opravila namestitev, ni upoštevala ustreznih standardov ali če je v izdelek posegla oseba, ki ni pooblaščena oseba. Iz garancije so izključene tudi napake zaradi naravnih nesreč in nepravilnega ravnanja.

4. V primeru reklamacije potrošniku svetujemo, da prodajalca po telefonu obvesti, da ima zadevni izdelek napako in kako se je ta pokazala. Na podlagi teh informacij bo potrošnik obveščen o nadaljnjih korakih pri obravnavi pritožbe.

VI. Končne določbe

1. Prodajalec ima pravico povabiti potrošnika, da osebno pregleda in prevzame izdelek, odvisno od narave naročenih izdelkov (to velja zlasti za dražje izdelke ali izdelke, ki so zahtevnejši glede prostornine ali teže). V teh primerih bomo stopili v stik s potrošnikom in se z njim dogovorili o nadaljnjem postopku. Če je potrošnik že plačal kupnino, se ta znesek prenese nazaj na potrošnika, razen če ni dogovorjeno drugače.

2. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cene. Prodajalec se ob spremembi cene obrne na potrošnika. Potrošnik ima pravico preklicati naročilo po tako prilagojenih cenah.

3. Potrošnik izjavlja, da je pred izpolnitvijo ali obvestilom o naročilu prebral te splošne pogoje in pritožbeni postopek ter da se z njimi strinja.

Ne glede na druge določbe pogodbe prodajalec potrošniku ni odgovoren za izgubo dobička, priložnosti ali kakršno koli drugo posredno ali posledično izgubo zaradi malomarnosti, kršitve pogodbe ali kako drugače.

Ti splošni pogoji so bili oblikovani in sprejeti v dobri veri, da bi izpolnili zakonske pogoje in uredili poštene poslovne odnose med prodajalcem in potrošnikom. Če pristojni organi Slovaške republike ugotovijo, da je katera koli določba teh pogojev v celoti ali delno neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb in preostalih delov zadevne določbe.

Ti pogoji ne vplivajo na pravice potrošnika v razmerju do prodajalca, ki izhajajo iz Zakona o varstvu potrošnikov št. 634/1992 Zb., s spremembami, in Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na domu in po pošti št. 108/2000 Zb., s spremembami.

Pravna razmerja in pogoji, ki niso izrecno urejeni v tej pogodbi, ter morebitni spori, ki izhajajo iz neizpolnjevanja teh pogojev, se urejajo z ustreznimi določbami trgovinskega zakonika ali civilnega zakonika.

4. Prodajalec in potrošnik se strinjata, da v celoti sprejemata komunikacijo na daljavo – telefon, faks (vključno z ročno napisanimi naročili), elektronsko obliko komunikacije, zlasti prek e-pošte in interneta, kot veljavno in zavezujočo za obe stranki.

Ti pogoji začnejo veljati 22.02.2017

© 2021 naturalzen.si